Strona główna  >  Regulamin
Regulamin

I. PODSTAWOWE INFORMACJE

II. ORGANIZATORZY

III. PATRONI I PARTNERZY

IV. TERMIN I MIEJSCE

V. TURNIEJ – OPIS

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

VII. ZGŁOSZENIA

VIII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA

IX. PROGRAM ZAWODÓW

X. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW

XI. BEZPIECZEŃSTWO

XII. INNE INFORMACJE

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE


1. Informacje ogólne

Złoto dla Zuchwałych to pierwszy w Polsce turniej laser Tag (paintball elektroniczny lub inaczej laser paintball). Wyjątkowość zawodów nie polega jedynie na pierwszym taki turnieju ale również na miejscu organizacji – Złoty Stok przy Kopalni Złota oraz atrakcjach dodatkowych dla uczestników. Turniej dostępny jest nie tylko dla wieloletnich graczy w paintball ale dla każdego kto chce spróbować tego nowego typu paintballa.


2. Cele

a) Promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją.

b) Promocja i rozpowszechnianie nowego typu gier rekreacyjnych - Laser Tag, nieznanych dotąd w Polsce

c) Promocja Złotego Stoku i Ziemi Ząbkowickiej na arenie całego kraju jako terenu idealnego do uprawiania turystyki kwalifikowanej i specjalistycznej oraz szeroko rozumianej rekreacji.

d) Promowanie regionalnych atrakcji oraz lokalnej przedsiębiorczości.

e). Aktywizacja lokalnych społeczności oraz przedsiębiorczości przez nawiązywanie kontaktów partnerskich.II. ORGANIZATORZY


1. Organizator

MILITARIA MARCIN ADAMIAK

ul. Złota 9, 57-250 Złoty Stok

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.postrzeleni.pl

2. Sztab organizacyjny

- Dyrektor Zawodów: Marcin Adamiak

- Sędzia Główny: Józef Szwarc

- Kierownik Biura Zawodów: Marta Adamiak 607 67 19 72


3. Strona internetowa

Oficjalną stroną internetową turnieju Złoto dla Zuchwałych jest strona:
www.zlotodlazuchwalych.com.pl

4. Kontakt

W sprawach związanych z udziałem w turnieju można kontaktować się z Biurem Zawodów:

Marta Adamiak

tel. 607 67 19 72 (w godzinach 10:00 – 15:00)

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


III. PATRONI I PARTNERZY


1. Patronat Honorowy

- Pan Rafał Jurkowlaniec- Marszałek Województwa Dolnośląskiego

- Pan Stanisław Jurcewicz - Senator RP

2. Partnerzy

- BTN AZYMUT Marta Adamiak

- Leśny Park Przygody "SKALISKO"

- Polski Klub Adventure Racing

- Kopalnia Złota w Złotym Stoku

-"Pokoje na poddaszu" Rafał Becela

IV. TERMIN I MIEJSCE


1. Termin

17 września 2011 r. (sobota)

2. Miejsce

Kamieniołom w Złotym Stoku (parking Leśnego Parku Przygody "SKALISKO")

3. Biuro Zawodów

Kopalnia Złota w Złotym Stoku

ul. Złota 7, 57-250 Złoty Stok

www.kopalniazlota.pl

4. Turniej

Kamieniołom w Złotym Stoku (parking Leśnego Parku Przygody "SKALISKO")

V. TURNIEJ – OPIS

 

Drużyny:

1. Drużyny muszą być 3 osobowe - 1 kapitan, 2 zawodników.

2. Skład drużyny może być mieszany lub składać się z samych mężczyzn lub samych kobiet.

3. Drużyna może posiadać zawodników rezerwowych. Nie biorą oni jednak udziału w zawodach jak pełnoprawni zawodnicy (nie otrzymują kart, pakietów i gadżetów) a nagrody nie są zwiększane gdy wygra drużyna wieloosobowa.

Gry turniejowe:


1. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn gry przeprowadzane będą na zasadzie „każda drużyna gra z każdą” lub na zasadzie grup i rozgrywek w grupach.

2. Gry będą typowymi szybkimi grami turniejowymi – 5 minutowe starcia z których na podstawie wyeliminowanych zawodników, ilości trafień a w wypadkach spornych – na podstawie zużytej „amunicji” wyłoni się zwycięzcę przechodzącego do kolejnego etapu.

3. Gry mogą ulęgać wydłużeniu na poszczególnych etapach.

4. Organizator zastrzega sobie prawo dokładnych ustaleń na czas bliższy zawodów gdy ustali się ilość drużyn.

Sprzęt:


1. Turniej przeprowadzony zostanie na sprzęcie organizatora za który podczas gry odpowiadają gracze.

2. Karabiny wręczane będą graczom przed każda rozgrywką przez obsługę turnieju.

3. Turniej przeprowadzony zostanie na karabinach marki Tippmann Barracuda.

4. Wyniki w czasie realnym (na żywo) zczytywane będą dzięki specjalnej jednostce centralnej kompatybilnej z karabinami. Jednostka ta pokazuje aktualne zużycie amunicji przez graczy, ilość trafień i obrażeń oraz zyć.

5. Organizator nie dopuszcza graczy z własnym sprzętem ze względu na problemy z kompatybilnością.VI. WARUNKI UCZESTNICTWA


1. Informacje ogólne

a) W turnieju mogą brać udział osoby od 16 roku życia. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w zawodach za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

b) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

c) Zaden uczestnik nie może być pod wpływem środków odurzających lub alkoholu. Organizator ma prawo niedopuścić uczestnika do zawodów lub zdyskwalifikować uczestnika zawodów zazywająceko srodki odurzające lub alkohol.

2. Start w zawodach

a) Warunkiem dopuszczenia do startu jest:

- dla osób powyżej 18 lat - złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia (lub zgoda lekarza) o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału w zawodach wytrzymałościowych oraz złożenie przez uczestnika pisemnego oświadczenia o znajomości warunków udziału w zawodach,

- dla osób poniżej 18 lat - zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach oraz złożenie przez nich pisemnego oświadczenia (lub zgoda lekarza) o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału w zawodach wytrzymałościowych oraz złożenie przez nich pisemnego oświadczenia o znajomości warunków udziału w zawodach.

b) Osoby, które nie mają ukończonych 18 lat muszą przebywać na zawodach pod stałą opieką osoby, która musi mieć ukończone 18 lat.

3. Limit uczestników

a) Organizator gwarantuje przyjęcie zgłoszeń pierwszych 96 zawodników (32 drużyn).

b) W miarę możliwości Organizator może zwiększyć liczbę uczestników, o czym poinformuje na stronie internetowej zawodów.

c) Organizator może dopuścić do startu (poza limitem zgłoszeń) dodatkową liczbę zawodników m.in. przedstawicieli partnerów, patronów, sponsorów.


VII. ZGŁOSZENIA


1. Zgłoszenia

a) Uczestnikiem turnieju może być drużyna, która spełni następujące warunki:

- Jeden z uczestników drużyny wypełni formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie turnieju lub też cała drużyna dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów (podczas rejestracji przed rozpoczęciem),

- dokona opłaty startowej w wysokości zgodnej z regulaminem. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu podczas rejestracji w Biurze Zawodów (nie dotyczy w roku 2011)

- wszyscy członkowie drużyny złożą czytelny podpis na oświadczeniu przed startem w turnieju.

b) Prawidłowe zgłoszenie obejmuje rejestrację (wypełnienie formularza zgłoszeniowego) i wniesienie opłaty startowej (w 2011 bez opłaty).

Po prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego każdej drużynie zostanie nadany identyfikator startowy - pojawienie się identyfikatora startowego przy nazwie drużyny na liście startowej na stronie internetowej turnieju oznacza, że dokonano prawidłowej rejestracji i opłacono wpisowe.

2. Rejestracja startowa

a) Każdy drużyna (wszyscy uczestnicy osobiście) po przybyciu na zawody powinni zgłosić się do Biura Zawodów i dokonać potwierdzenia startu.

b) W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe.

c) Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem oraz dowód wniesienia opłaty startowej (nie dotyczy 2011).


3. Opłaty startowe (nie obowiązuje w bieżącym turnieju w 2011 r.)

a) Wysokość opłat startowych: 90 zł / drużyna (wpłata ma być w całości za drużynę a nie za osobę)

b) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucania płatności i nie rejestrowania zawodników płacących „za siebie” po 30 zł.


4. Przelewy (nie dotyczy 2011)

a) Opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych i internetowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów.

b) Na przelewie bankowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty i nazwisko kapitana, np.:
"wpisowe na ZdZ 2012 - Jan Kowalski".

c) Wpisowe na zawody należy wpłacać na konto:

MILITARIA Marcin Adamiak

Ul. Złota 9 57-250 Złoty Stok

nr rach. 50 ******

z dopiskiem: "wpisowe na ZdZ 2012- imię i nazwisko kapitana druzyny"

d) W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z regulaminem.

e) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data wpływu wpłaty na konto bankowe Organizatora.

f) Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

5. Informacje dodatkowe

a) Wniesienie opłaty startowej po terminie 7 dni przez turniejem może nie gwarantować zapewnienia wszystkich świadczeń. (np. zabraknie koszulek lub medali pamiątkowych).

b) Rachunki wystawiane będą wyłącznie tytułem opłaty startowej w turnieju, na podstawie danych dostarczonych do Organizatora nie później niż 7 dni po zakończeniu turnieju.

c) Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły turnieju lub też nie wzięły udziału w turnieju.

d) Opłata uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia wniesionej opłaty startowej na rzecz innej drużyny.

e) W przypadku odwołania zawodów do dnia poprzedzającego dzień ich rozpoczęcia zawodnikom przysługuje zwrot opłaty startowej.

f) Skrócenie, zmiana turnieju, odwołanie turnieju w czasie jego trwania nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty startowej.


VIII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA


1. Nagrody na zawodach

a) za pierwsze trzy miejsca: 1-3

- puchary dla każdego uczestnika z wygranych drużyn

- nagrody finansowe:

- 900 zł dla drużyny za zajęcie I miejsca

- 600 zł dla drużyny za zajęcie II miejsca

- 300 zł dla drużyny za zajęcie III miejsca


c) Ponadto przewidziane są dodatkowe upominki:
- pamiątkowy medal dla wszystkich, którzy ukończyli zawody,


2. Świadczenia

W ramach opłaty startowej Organizatorzy zapewniają uczestnikom:

- udział w zawodach,
- pamiątkowy medal za ukończenie zawodów,
- numer startowy dla drużyny,
- ciepły posiłek z napojem ( żurek oraz bigos, kawa lub herbata),
- woda mineralna dla graczy podczas turnieju
- zabezpieczenie medyczne,
- obsługę sędziowską,
- ubezpieczenie NNW,
- przebieralnię z prysznicami (świetlica w obiekcie noclegowym przy Kopalni Złota) ,
- puchary dla najlepszych drużyn,
- zwiedzanie Kopalni Złota dla każdego uczestnika,
- nagrody finansowe dla najlepszych drużyn,
- parking dla samochodów (niestrzeżony) na czas zawodów.


3. Zakwaterowanie i wyżywienie

a) Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek dla każdego uczestnika.

b) Organizatorzy nie zapewniają noclegu.


4. Dodatkowe informacje

a) Nagrody i puchary będą wręczane zawodnikom wyłącznie podczas ceremonii dekoracji zwycięzców. Zawodnik, który nie pojawi się na ceremonii dekoracji traci prawo do przysługujących mu nagród, zachowując jednocześnie zajęte miejsce. Tylko w wyjątkowych przypadkach Organizator może podjąć decyzję o wręczeniu nagród zawodnikom nieobecnym na ceremonii dekoracji.

b) Wszelkie upominki i nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie oraz nie będą zamieniane na ekwiwalent pieniężny.

c) Wartość otrzymanych nagród może podlegać opodatkowaniu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami obowiązującego prawa.

 

IX. PROGRAM ZAWODÓW


Zawody przeprowadzone będą zgodnie z programem:

Piątek, 16 września 2011 r.

17.00-20.00 - rejestracja zawodników i drużyn w Biurze Zawodów

Sobota, 17 września 2011 r.

08.00-10.00 - rejestracja zawodników i drużyn w Biurze Zawodów
10.30 - ceremonia otwarcia zawodów
10.40 - krótka odprawa techniczna

od 11.00 - START (ilość „meczy” zależy od zgłoszonej ilości drużyn).

15:00 – planowane zakończenie rozgrywek i wyłonienie zwycięzców
15.30 - ceremonia wręczenia nagród, dekoracja zwycięzców
17.00-22.00 - imprezy towarzyszące (pokazy zdjęć, filmów z zawodów)


X. ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW


1. Mecze - rozgrywki

a) Pole składające się z dmuchanych przeszkód (12 szt.) rozstawione będzie na placu parkingowym przy Leśnym Parku Rozrywki "SKALISKO".

b) Zasady wyłaniania zwycięzców poszczególnych rozgrywek zostaną ustalone i opublikowane na stronie turnieju w terminie bliższym dacie turnieju.

c) Drużyny, które nie ukończą turnieju z przyczyn niezależnych od organizatora, nie biorą udziału w klasyfikacji.


4. Minimalna ilość drużyn

a) W przypadku, gdy liczba drużyn będzie mniejsza niż 5, Organizator ma prawo do odwołania turnieju bądź przełożenia go na inny termin.

b) W takiej sytuacji zawodnicy maja prawo do odzyskania wpisowego lub pozostawią wpisowe na turniej w innym terminie.


5. Numery startowe

a) Zawodnicy otrzymują identyfikator w Biurze Zawodów podczas rejestracji.

b) Podczas turnieju wszyscy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie przymocowanymi identyfikatorami (na piersi, na smyczy otrzymanej z numerem i pakietem).

c) Zabronione, pod groźbą dyskwalifikacji, jest choćby częściowe zasłanianie lub modyfikowanie identyfikatorów oraz nanoszenie na identyfikatory napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.


6. Oznakowanie "stadionu” oraz terenu turnieju

a) Pole (stadion) do gier turniejowych zostanie wydzielone z całego placu imprezy taśmami biało - czerwonymi. Przebywanie na wydzielonym terenie przysługuje tylko drużynom tocząca rozgrywkę.

b) Czekające na rozgrywki drużyny będą miały specjalnie wyznaczony teren gdzie przebywać mogą tylko zawodnicy z widocznym numerem startowym.

c) Każdy inny uczestnik zawodów (kibic, rodzina, widzowie) przebywać będzie poza terenem wyznaczonym na grę, dla graczy czy organizatorów. Kibice będą mogli swobodnie oglądać zawody stojąc za taśmami wydzielającymi strefę graczy i organizatorów.

 

7. Punkt z wodą.

b) Punkt zaopatrzony będzie w wodę mineralną (na stołach ustawione będą butelki oraz kubki jednorazowe).

 

8. Punkt medyczny, przebieralnie i toalety

a) Punkt medyczny (obsługiwane przez ratowników medycznych) będzie znajdować się na terenie turnieju

b) Kabiny WC będą znajdowały się nieopodal placu na którym będzie pole turniejowe.

c) Przebieralnia znajdować się w niedalekiej odległości (300 m) od miejsca rozgrywek w świetlicy ośrodka noclegowego przy Kopalni Złota. W sali przebieralni znajdują się toalety i dwa natryski.

9. Sprzęt do gry

a) Karabiny wręczane będą każdemu graczowi każdorazowo przez rozpoczęciem rozgrywki. Przed pierwszą grą każdy przejdzie szkolenie z obsługi sprzętu..

b) Każdy zawodnik podczas rejestracji w Biurze Zawodów podpisuje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do gry oraz o obowiązku dbania o sprzęt i pokrywanie kosztów naprawy w wypadku zniszczeń.

c) W wypadku gdy karabin przestaje działać z przyczyn niezależnych od gracza, zostaje on wymieniony na nowy działający.

d) Każdy gracz zobowiązuje się dbać i używać zgodnie z przeznaczeniem karabin który otrzymuje przed każdą rozgrywką. W wypadku umyślnego niedbalstwa lub braku zachowania ostrożności (np. rzucanie karabinem, wypuszczanie z rąk, przekazywanie osobom postronnym lub pozostawianie bez opieki) może skutkować karą finansową odpowiednią do zniszczeń.


10. Dyskwalifikacja

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z turnieju (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku:

a) stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej są ostateczne i nieodwołalne),

b) niestosowanie się do regulaminu

c) niszczenia, zasłaniania lub niepoprawnego używania identyfikatora startowego,

d) przekazania swojego identyfikatora startowego lub elektronicznego karabinu innej osobie,

e) złamania zasad bezpieczeństwa,

f) stosowania środków dopingujących,używanie środków odurzających, narkotyków oraz alkoholu, nieprzestrzegania zasad Fair-Play, oraz przepisów niniejszego regulaminu,

i) nie wykonywania poleceń sędziów i Organizatora.


11. Protesty

a) Protesty można składać na ręce sędziego turnieju najpóźniej 15 minut po zamknięciu zawodów w formie pisemnej (wyłącznie na formularzu dostępnym w Biurze Zawodów) wraz z wadium w wysokości 100 zł.

b) W przypadku odrzucenia protestu wadium przepada na rzecz Organizatora.

12. Inne

a) W przypadku wycofania się drużyny (rezygnacja, złe samopoczucie, przypadki losowe) kapitan musi niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora (np. sędziego lub obsługę turnieju jak najszybciej). Powiadomienie musi być zgłoszone niezwłocznie, jednak nie później niż przed godziną zamknięcia turnieju.

b) Jeśli kapitan nie poinformuje o rezygnacji i wyjedzie a zostanie podjęta przez Organizatora akcja poszukiwawcza, drużyna ta zostanie obciążona wszelkimi kosztami związanymi z akcją.

c) Drużyna, która zrezygnuje lub zostanie zdyskwalifikowana nie będzie miała szansy powrotu do gry (kontynuowania rywalizacji).XI. BEZPIECZEŃSTWO


1. Informacje ogólne

a) Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie odpowiada za zawodników, ani osoby trzecie.

b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne kolizje i wypadki, które zdarzą się w trakcie zawodów.

c) Wszyscy zawodnicy przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatora.

d) Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Za osoby poniżej 18. roku życia taką zgodę podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.

e) Wszyscy uczestnicy będą objęci ubezpieczeniem od NNW.

2. Warunki atmosferyczne

a) Turniej odbywa się zasadniczo bez względu na warunki atmosferyczne.

b) W trosce o bezpieczeństwo zawodników Organizator ma prawo do:

- w przypadku zmiany warunków atmosferycznych skrócić, zmienić lub nawet odwołać część lub całą impreze,

- w przypadku drastycznego załamania pogody możliwe jest także odwołanie turnieju.

c) Zaistnienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń może wpłynąć na klasyfikację i Organizator podejmie w takiej sytuacji odpowiednią decyzję.XII. INNE INFORMACJE


1. Zasady Fair-Play

a) Aby rywalizacja w ramach zawodów przebiegała bez zakłóceń i w duchu Fair-Play każdy zawodnik winien przestrzegać zasad czystego współzawodnictwa, uczciwości, udzielania pomocy potrzebującym i przestrzegania regulaminów i zaleceń Organizatora.

b) Ponadto każdy uczestnik winien przestrzegać niniejszych zasad:

- podczas nie wolno faulować przeciwników ( o faulach i niedozwolonych akcjach informuje sędzia główny)

- należy zachować szczególną uwagę i ostrożność, zwłaszcza gdy warunki atmosferyczne nie są sprzyjające (opady deszczu)

- zawodnicy muszą przestrzegać przepisów prawa i zaleceń osób zabezpieczających turniej.

2. Ochrona środowiska naturalnego

a) Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać terenu.

b) Nie wolno wyrzucać żadnych opakowań i śmieci na terenie turnieju oraz poza nim za wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez Organizatora (kosze na śmieci).

c) Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na terenie turnieju.

3. Filmowanie, zdjęcia i materiały promocyjne

a) Prywatne zdjęcia oraz nagrania z zawodów nie mogą być emitowane publicznie, w komercyjnych lub niekomercyjnych mediach bez zgody Organizatora.

b) Wszyscy zawodnicy startując w turnieju wyrażają zgodę na bezpłatną publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w relacjach z turnieju zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów. Nie podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w turnieju.

c) Wszyscy zawodnicy startując w turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją turnieju oraz do celów marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów. Nie podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w turnieju.

d) Uczestnicy turnieju nie mogą eksponować dodatkowych reklam (tylko te, które umieszczone są na jego strojach). Zdjęcia z reklamami swoich sponsorów może zrobić po oficjalnym udekorowaniu zawodników i po zakończeniu sesji zdjęciowej Organizatora.

4. Zapoznanie się z zasadami i regulaminami

Każdy uczestnik turnieju oświadcza, że (w przypadku osób poniżej 18 roku życia oświadczenie to potwierdza rodzic lub prawny opiekun):

a) akceptuje zasady rozgrywania i zabezpieczania turnieju oraz zgadza się z zapisami regulaminu i warunkami uczestnictwa,

b) bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie,

c) przyjmuje do wiadomości, że nie może wnosić żadnych roszczeń oraz zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego partnerów w razie wypadku lub szkody związanej z turniejem,

d) przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych,

e) przyjmuje do wiadomości, że Organizator i wszystkie instytucje i osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po turnieju,

f) swoim podpisem zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami Turnieju i wypełnił formularz zgłoszeniowy kompletnie oraz zgodnie z prawdą,

g) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją turnieju oraz do celów marketingowych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów (nie podpisanie takiego oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w turnieju).

5. Inne

a) Jakakolwiek zorganizowana pomoc osób trzecich dla zawodników podczas turnieju jest zabroniona. Nielegalna pomoc powodować będzie dyskwalifikację drużyny.

b) W miejscach odbywania się turnieju obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności promocyjnej, informacyjnej lub reklamowej, chyba że osoba lub organizacja chcąca prowadzić taką działalność uzyska zgodę Organizatora.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia zawodów.

2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z zawodami, w tym zawodników, organizatorów, partnerów oraz uczestników- widzów.

3. W czasie trwania turnieju uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych, sędziów i osób działających w imieniu Organizatora.

4. Zawodnicy podczas turnieju zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów i innych osób (w tym publiczności).

5. Brak znajomości przez uczestników zapisów regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

7. Osoby towarzyszące mogą przebywać na terenie odbywania się turnieju, nie są jednak jej uczestnikami.

8. Rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących punktacji należy do Organizatora.

9. Przepisy regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej turnieju.

10. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.

11. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.

 

 

Sponsorzy

tajski masaż

designlogo.pl

sterydy

Łysienie telogenowe – przyczyny, objawy i leczenie

sklep rowerowy kraków

http://sarms.pl